قافية ب ه

نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد. اما در اصطلاح علم قافیه، به حروف مشابه و مشترک واژگانی گفته می‌شود که معمولا در آخر مصاریع شعر یا نظم، بسامد می شوند و می

2023-02-02
    ملخص مدخـــل ا قتصــــاد ا ســ مي
  1. ـه فهل للعيون أن تجتنيهِ؟
  2. ء
  3. فقد مضت سننة
  4. اعراب
  5. اجلال
  6. انقر هنا للبحث عن كلمات تنتهي بـ ة في